කාර්ය සාධනය

කාර්ය සාධනය

වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර1697.96
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව4.31
සුභසාධන කටයුතු 16.34
ආගමික කටයුතු 3.40
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව -
සංස්කෘතික කටයුතු 50.47
අනුමත මුලූ මුදල 1772.48
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර209.20
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව-
සුභසාධන කටයුතු 7.30
ආගමික කටයුතු -
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව -
වෙනත් විශේෂ ව්‍යාපෘති -
සංස්කෘතික කටයුතු -
අනුමත මුලූ මුදල 216.50
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර256.64
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව-
සුභසාධන කටයුතු 22.39
ආගමික කටයුතු 0.50
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව -
සංස්කෘතික කටයුතු1.00
අනුමත මුලූ මුදල 280.53
වර්ෂයහෘද සැත්කම් පිළිකා ප‍්‍රතිකාර වකුගඩු බද්ධ කිරීම / රුධිර කාන්දුකරණය
වෙනත් වෛද්‍යාධාර සහායන්
මුලූ මුදල : (රු.මි)
2020 / අනුමත 140.7313.9566.2135.75256.64
2021 / අනුමත100.68
12.3863.9132.23209.20
2022 / අනුමත1102.47115.29278.76201.441697.96
වර්ෂයහෘද සැත්කම් පිළිකා ප‍්‍රතිකාර වකුගඩු බද්ධ කිරීම / රුධිර කාන්දුකරණය වෙනත් වෛද්‍යාධාර සහායන් මුලූ
2020 / අනුමත
8451055132211684
2021 / අනුමත
68768418
1491322
2022 / අනුමත
56164256408247505
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
2982.58
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
232.67
විවිධ ලැබීම්22.74
මුලූ මුදල 3237.98
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
2870.09
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
228.25
විවිධ ලැබීම්
13.49
මුලූ මුදල
3111.83
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
3095.57
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
758.69
විවිධ ලැබීම්
453.41
මුලූ මුදල
4307.66
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර
131.87
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව-
ආගමික කටයුතු-
සුභසාධන කටයුතු 7.30
සංස්කෘතික කටයුතු-
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව -
මහපොළ හා භාර අරමුදල1263.93
මුලූ 1403.09
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර1341.99
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව-
ආගමික කටයුතු2.40
සුභසාධන කටයුතු15.19
සංස්කෘතික කටයුතු5.05
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව-
මහපොළ හා භාර අරමුදල1323.86
මුලූ2688.48