எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

இடம்

முகவரி

3 ஆம் மாடி
இல:35
லேக்ஹவூஸ்
டி.ஆர். விஜேவர்த்தன மாவத்தை
கொழும்பு -10

தொலைபேசி : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 / +94 11 2431610

தொலைநகல் : +94 11 2331243

மின்னஞ்சல : fundsecretary@presidentsoffice.lk