කාර්ය සාධනය

කාර්ය සාධනය

වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර1337.52
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව110.09
සුභසාධන කටයුතු 7.95
ආගමික කටයුතු 0.05
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව 1.00
සංස්කෘතික කටයුතු 3.40
අනුමත මුලූ මුදල 1460.01
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර1521.43
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව113.56
සුභසාධන කටයුතු 11.13
ආගමික කටයුතු 5.01
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව 2.97
වෙනත් විශේෂ ව්‍යාපෘති 0
සංස්කෘතික කටයුතු 3.80
අනුමත මුලූ මුදල 1657.90
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍යාධාර1226.80
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව116.84
සුභසාධන කටයුතු 9.04
ආගමික කටයුතු 4.65
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව 1.60
සංස්කෘතික කටයුතු2.90
අනුමත මුලූ මුදල 1361.83
වර්ෂයහෘද සැත්කම් පිළිකා ප‍්‍රතිකාර වකුගඩු බද්ධ කිරීම / රුධිර කාන්දුකරණය
වෙනත් වෛද්‍යාධාර සහායන්
මුලූ මුදල : (රු.මි)
2015 / අනුමත
821.06
74.13
149.27
182.34
1226.80
2016 / අනුමත
962.72
77.93
244.12
236.66
1521.43
2017 / අනුමත
634.39
115.98314.48
272.67
1337.52
වර්ෂයහෘද සැත්කම් පිළිකා ප‍්‍රතිකාර වකුගඩු බද්ධ කිරීම / රුධිර කාන්දුකරණය වෙනත් වෛද්‍යාධාර සහායන් මුලූ
2015 / අනුමත
607459741511398225
2016 / අනුමත
6542542652
14149150
2017 / අනුමත
478952596514737752
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
1727.06
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
177.93
විවිධ ලැබීම්
44.01
මුලූ මුදල
1949.00
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
1771.10
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
187.77
විවිධ ලැබීම්
63.01
මුලූ මුදල
2021.88
ලැබීම්මුදල : (රු.මි)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
501.70
මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් ලැබීම්
775.00
ස්ථාවර තැන්පතු පොළී ආදායම්
202.28
විවිධ ලැබීම්
85.17
මුලූ මුදල
1,564.15

වර්ගය ගණන : (රු.මි)
වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර
1,354.13
අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව 170.04
සුභසාධන කටයුතු
7.95
සංස්කෘතික කටයුතු 3.40
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව 1.00
මහපොළ හා භාර අරමුදල 102.16
මුලූ
1,638.73
වර්ගය ගණන : (රු.මි)
මහපොළ හා භාර අරමුදල
767.39
වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර
1288.49

අධ්‍යාපන හා ශිෂ්‍යත්ව128.21

ආගමික කටයුතු 5.01
සුභසාධන කටයුතු
9.63
සංස්කෘතික කටයුතු3.80
ක‍්‍රීඩා සහ කලාව
2.97
මුලූ
2205.50