பதவியணியினர்

பதவியணியினர்

சனாதிபதியின் செயலாளர்செயலாளர் - சனாதிபதி நிதியம் இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை (விஷேட தரம்)
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை நிருவாக சேவை - தரம் 1
prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3028
fundsecretary@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 4801
sas1.pf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331986 / Ext: 4802
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை நிருவாக சேவை - தரம் 1
கணக்காளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை (தரம் III)
உதவிப் பணிப்பாளர்
இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவை
+94 11 2354354 / Ext: 4807acc1.pf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331245 / Ext: 4803
adpf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331698 / Ext: 4805

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

முகவரி

3 ஆம் மாடி
இல:35
லேக்ஹவூஸ்
டி.ஆர். விஜேவர்த்தன மாவத்தை
கொழும்பு -10

தொலைபேசி : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 / +94 11 2431610

தொலைநகல் : +94 11 2331243

மின்னஞ்சல : fundsecretary@presidentsoffice.lk