කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්ය මණ්ඩලය

ජනාධිපති ලේකම්

prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3028
ජනාධිපති අරමුදලේ ලේකම්

fundsecretary@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 4801
ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්


sas1.pf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331986 / Ext: 4802
ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්


+94 11 2354354 / Ext: 4807
ගණකාධිකාරි

acc1.pf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331245 / Ext: 4803
සහකාර අධ්‍යක්ෂ

adpf@presidentsoffice.lk
+94 11 2331698 / Ext: 4805

අප සමග සම්බන්ධ වීමට

ලිපිනය

3 වන මහල
අංක 35
ලේක්හවුස්
ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10

දුරකථන : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 /
+94 11 2431610

ෆැක්ස් : +94 11 2331243

ඊ මේල් : fundsecretary@presidentsoffice.lk