பதிவிறக்கம் செய்தல்

பதிவிறக்கம் செய்தல்

மருத்துவ உதவிகளைப் பெறுவதற்காக விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்க.
SinhalaTamilEnglish
க.பொ.த (உ.த) இல் கற்பதற்காக சனாதிபதி நிதியத்தினால் வழங்கப்படும் புலமைப்பரிசில்களுக்காக விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்க.
SinhalaTamil