බාගත කිරීම

බාගත කිරීම

වෛද්‍ය ආධාර ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කිරීමට අයදුම්පත බාගත කරගන්න
SinhalaTamilEnglish
අ.පො.ස.(උ.පෙළ) හැදෑරීමට ජනාධිපති අරමුදල මගින් පිරිනමන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම් කිරීමට අයදුම්පත බාගත කරගන්න
SinhalaTamil