எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

இடம்

முகவரி

இல:41இ,
ரேணுகா கட்டிடம் ,
சனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01.

தொலைபேசி : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 / +94 11 2431610

தொலைநகல் : +94 11 2331243

மின்னஞ்சல : fundsecretary@presidentsoffice.lk