பதவியணியினர்

பதவியணியினர்

உதய ஆர். செனவிரத்னவூம்
சனாதிபதியின் செயலாளர்
டி.என்.நாணாயக்கார
சனாதிபதியின் மேலதிகச் செயலாளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை நிருவாக சேவை - விசேட தரம்
எச்.பி.எஸ். தர்மசிறி
பிரதம கணக்காளர் - சனாதிபதி நிதியம்

prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3027
duminda@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 3802
+94 11 2311245 / Ext: 3803
ஓ.கே.எஸ். அஞ்சன ஓவிட்டிகல
சனாதிபதியின் உதவிச் செயலாளர்
இலங்கை நிருவாக சேவை

சத்துர ஆH. லியன குணவHதன
சனாதிபதியின் உதவிச் செயலாளH
இலங்கை நிருவாக சேவை
anjana@presidentsoffice.lk
+94 11 2382316 / Ext: 3805
chathura@presidentsoffice.lk
+94 11 2382316 / Ext: 3947

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

இடம்

முகவரி

இல:41இ,
ரேணுகா கட்டிடம் ,
சனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01.

தொலைபேசி : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 / +94 11 2431610

தொலைநகல் : +94 11 2331243

மின்னஞ்சல : fundsecretary@presidentsoffice.lk