பதவியணியினர்

பதவியணியினர்

கலாநிதி. பீ.பீ.ஜயசுந்தர
சனாதிபதியின் செயலாளர்
மல்காந்தி ராஜபக்‌ஷ
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை நிருவாக சேவை - தரம் 1
எச்.பி.எஸ். தர்மசிறி
பிரதம கணக்காளர் - சனாதிபதி நிதியம்
இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை (தரம் 1)

prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3027
fundsecretary@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 4801
samand@presidentsoffice.lk
+94 11 2331245 / Ext: 4803
கயான் மொரலியகே
உதவிப் பணிப்பாளர்
இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவை
gayan@presidentsoffice.lk
+94 11 2331698 / Ext: 4805

எம்முடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு

இடம்

[wpgmza id=”1″]

முகவரி

3 ஆம் மாடி
இல:35
லேக்ஹவூஸ்
டி.ஆர். விஜேவர்த்தன மாவத்தை
கொழும்பு -10

தொலைபேசி : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 / +94 11 2431610

தொலைநகல் : +94 11 2331243

மின்னஞ்சல : fundsecretary@presidentsoffice.lk