කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්ය මණ්ඩලය

ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර
ජනාධිපති ලේකම්
මල්කාන්ති රාජපක්ෂ
ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
ජනාධිපති අරමුදලේ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
(I ශ්‍රේණිය)
එච්.පි.එස් ධර්මසිරි
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවය (I ශ්‍රේණිය)
prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3027
fundsecretary@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 4802
samand@presidentsoffice.lk
+94 11 2331245 / Ext: 4803
ගයාන් මොරලියගේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය
(III ශ්‍රේණිය)
gayan@presidentsoffice.lk
+94 11 2331698 / Ext: 4805

අප සමග සම්බන්ධ වීමට

ස්ථානය

[wpgmza id=”1″]

ලිපිනය

3 වන මහල
අංක 35
ලේක්හවුස්
ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10

දුරකථන : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 /
+94 11 2431610

ෆැක්ස් : +94 11 2331243

ඊ මේල් : fundsecretary@presidentsoffice.lk