කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්ය මණ්ඩලය

උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න
ජනාධිපති ලේකම්
ඩී.එන්.නානායක්කාර
ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්
ජනාධිපති අරමුදලේ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
(විශේෂ ශ්‍රේණිය)
එච්.පි.එස් ධර්මසිරි
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවය (I ශ්‍රේණිය)
prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3027
duminda@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 4802
samand@presidentsoffice.lk
+94 11 2331245 / Ext: 4803
ඕ.කේ.එස්. අංජන ඕවිටිගල
ජනාධිපති සහකාර ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
(III ශ්‍රේණිය)
ගයාන් මොරලියගේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය
(III ශ්‍රේණිය)
anjana@presidentsoffice.lk
+94 11 2382316 / Ext: 4804
gayan@presidentsoffice.lk
+94 11 2331698 / Ext: 4805

අප සමග සම්බන්ධ වීමට

ස්ථානය

ලිපිනය

3 වන මහල
අංක 35
ලේක්හවුස්
ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10

දුරකථන : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 /
+94 11 2431610

ෆැක්ස් : +94 11 2331243

ඊ මේල් : fundsecretary@presidentsoffice.lk