කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්ය මණ්ඩලය

උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න
ජනාධිපති ලේකම්
ඩී.එන්.නානායක්කාර
ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්
ජනාධිපති අරමුදලේ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
(විශේෂ ශ්‍රේණිය)
එච්.පි.එස් ධර්මසිරි
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවය
prsec@presidentsoffice.lk
+94 11 2354354 / Ext: 3027
duminda@presidentsoffice.lk
+94 11 2431610 / Ext: 3802
+94 11 2311245 / Ext: 3803
ඕ.කේ.එස්. අංජන ඕවිටිගල
ජනාධිපති සහකාර ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
චතුර ආර්. ලියන ගුණවර්ධන
ජනාධිපති සහකාර ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
anjana@presidentsoffice.lk
+94 11 2382316 / Ext: 3805
chathura@presidentsoffice.lk
+94 11 2382316 / Ext: 3947

අප සමග සම්බන්ධ වීමට

ස්ථානය

ලිපිනය

නො.41,
රේණුකා ගොඩනැගිල්ල,
ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01.

දුරකථන : +94 11 2354354 / +94 11 2382316 / +94 11 2331245 /
+94 11 2431610

ෆැක්ස් : +94 11 2331243

ඊ මේල් : fundsecretary@presidentsoffice.lk