හැඳින්විම

පෞද්ගලික රෝහල් වලින් සැත්කම් සිදු කර ගැනීමට හෝ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
සඳහා මූල්‍යාධාර අනුමත කර ඇති රෝගීන් සඳහා ඔවුන්ගේ මූල්‍යාධාර සම්බන්ධව
යම් ගැටළුවක් පවතී නම් ජනාධිපති අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
මල්කාන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය දුරකථන අංක 0772816444 මඟින් අමතන්න.

[/vc_row]

මූල්‍යාධාර ලබාදෙනු ලබන රෝග

රෝහල් ලැයිස්තුව

ශිෂ්‍යත්ව